Mötesplats Stavsnäs – ett föreningssamarbete på östra Värmdö

Detta är vi:
Några ideella föreningar och en församling på östra Värmdö.

Detta ser vi:
• Vi ser ett starkt lokalt föreningsliv på östra Värmdö, med ett stort engagemang inom både kultur, fritid, idrott och företagande.
• Vi ser samtidigt ett växande utanförskap som bottnar i ensamma äldre, hemmasittande ungdomar, exkludering av människor från andra länder, sociala skillnader, funktionshinder etc.
• Vi ser att utanförskapet påverkar samhället negativt genom ökad rädsla, intolerans och isolering.
• Vi ser att lokala ideella förening vill göra skillnad, men saknar främst tid men också tillräcklig kunskap, kraft och kontakter för att nå fram.

Just nu är vi:
Djurö Stavsnäs Konst och Kultur
Djurö Möja Nämdö Församling
Företagarna Nacka/Värmdö
Föreningen Stavsnäs By
Föreningen Fyrhuset
Djurö Vindö IF
Djurö Byalag
Värmdö kommun

Detta vill vi:
• Bygga, utveckla och sprida kunskapen om hur föreningslivet kan göra för att minska utanförskapet och istället öka tillit, trygghet och gemenskap.
• Ge fler föreningar på östra Värmdö, kunskap, insikt och kraft att vilja och orka göra skillnad.
• Stärka gemenskapen i lokalsamhället på ett sätt som främjar hållbarhet och resiliens.

Detta gör vi:
Utvecklar en modell och plattform för att möjliggöra för de lokala föreningarna på östra Värmdö att utveckla och genomföra aktiviteter med syfte att motverka utanförskap och istället öka gemenskapen och attraktiviteten till området. Verksamheten knyter an till FN´s hållbarhetsmål, till nationella strategidokument för unga och gamla samt till Värmdö kommuns översiktsplan och visionsarbete.

Och just nu:
Sjösätter vi modellen och plattformen, säkrar finansieringen och samlar fler ideella föreningar på Östra Värmdö som vill vara med och stärka den lokala gemenskapen och sammanhållningen.

Kontakt:
Per Lejoneke ordf. DVIF – ordforande@dvif.se
Mia Enander Lanner, enanderlanner@gmail.com – Processledare förstudie ”Mötesplats Stavsnäs”