VARFÖR?
Vår bygd behöver en lokal där vi kan ta emot besökare, dels för att kunna rymma fester, event och föreningar av olika slag som pensionärsgympa, konserter, teater och föredrag för upp till 150 besö-kare, och även liveföreställningar, allt från opera till idrottsevent, dels för att presentera vår marina historia genom videos/filmer/ bildspel, historiska måltider och bygdespel, en utställning med musei-butik och Visitors Center för besökande.
Bygdegården KOGGEN ska alltid vara öppen för alla; privatpersoner, företag, föreningar och andra verksamheter. Lokalerna ska därför anpassas och utrustas väl! Vår egen verksamhet kommer att ha fokus på ungdomsverksamhet.
VAR & HUR?
Vi vill uppföra en bygdegård på Marknadsplatsen, Högmalmsvägen 11, mittemot Djurö Sporthall, intill utegymmet. Förutsättningen är att vi kan påvisa för Värmdö kommun att det finns ett lokalt stöd för projektet. NU BER VI OM DITT STÖD!
Marknadsplatsen som ägs av kommunen iordningställdes för ca tio år sedan med promenadstig utmed vattnet. Underhållet av platsen har växlat under åren. Nu används platsen som depå för väggrus. Mark som kommunen inte använder ska enligt en långsiktig plan säljas. Istället för försäljning passar Marknadsplatsen utmärkt för en bygdegård!
Vi har erbjudits att överta pingstförsamlingen Skärgårdskyrkans byggnad i Hemmesta. Byggnaden, som endast är 17 år, är uppförd av prefabricerade moduler, vilka är möjliga att montera ner och uppfö-ra på annan plats. Genom att disponera modulerna på annat sätt än i dag kan de formas till en idealisk bygdegård, som uppfyller alla behov och i lagom storlek för Marknadsplatsen. Byggnaden som annars kommer att rivas får vi överta utan kostnad.
EKONOMI
Genom Bygdegårdarnas Riksförbund och Boverket kan man få finansiering till 50 % av den totala kostnaden för ned- och uppmontering, transporter, markarbeten, VA-anslutning m m. Förutsättningen är att kommunen bidrar med ytterligare 30 % och vi med 20 % genom ideellt arbete.
Kommunen har ansvar för dagverksamhet för personer med bestående funktionsnedsättning. Tyvärr saknas sådan verksamhet på hela östra Värmdö. Genom KOGGEN kan vi erbjuda lokaler och syssel-sättning anpassad för dessa personer.
KULTURARV DJURHAMN
Kulturarv Djurhamn verkar för att öka kunskapen om Djurhamns Marina historia från Stormaktstiden. Det gör vi genom olika projekt, exempelvis Djurhamnsrodden och utveckling av besöksnäringen som kan gynna lokala företag. Genom våra projekt vill vi göra Djurhamn mer attraktivt för fastboende, fritidsboende och besökare.
På omstående sidan finns en planritning och en bild på Marknadsplatsen som den ser ut idag.
Stöd projektet genom att senast den 18 september skicka ett mail till info@djurhamn.eu eller ett sms till 070 529 02 75 med t ex texten ”Jag stödjer projektet KOGGEN!
Har du frågor så kontakta gärna Maria Bergström, maria.b@bergstroms.org, 070 725 38 88, eller August Boj, august.boj@gmail.com, 070 529 02 75!