Ofrivillig ensamhet bland äldre är ett växande problem. I takt med ett ökar antal äldre och förändrade livsmönster ökar också den ofrivilliga ensamheten. Den ensamhet som inte är självvald skapar ofta både lidande och ohälsa.

Den främsta anledningen till ofrivillig ensamhet är livet självt när åren kryper iväg. Lämna arbetslivet, en olycka eller att man förlorar en livskamrat, kan tippa tillvaron på ända och kan leda till isolering.
Andra orsaker till upplevd ensamhet kan vara olika typer av missbruk, våld i nära relationer, etnisk eller social tillhörighet, eller ett funktionshinder, för att nämna några.
Långvarig ensamhet kostar den enskilde mycket smärta, och på sikt kostar det samhället stora resurser i vård och omsorg.

Det bästa och mest naturliga sättet att möta ensamhet är med gemenskap och relationer av olika former. Människan är en social varelse.
Medmänsklig närhet och gemenskap är en resurs som finns där människor finns, och därför är lokalsamhället och de människor som bor där en ypperlig resurs för att skapa gemenskap.

En viktig faktor i sammanhanget är det lokala föreningslivet och andra organisationer som på olika sätt bygger på gemenskap. Ett samlande namn är civilsamhället.

Utmaning Värmdö är namnet på en satsning som äldreomsorgen inom Värmdö kommun har tagit initiativ till.
Syftet är att kommunen i nära samarbete med det lokala civilsamhället ska utveckla ett sätt att långsiktigt möta ofrivillig ensamhet hos seniorer.

De aktörer som vanligtvis förknippas med aktiviteter av och för äldre är ofta pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna. Här återfinns även kyrkan, Röda Korset och olika anhörigföreningar.
Mindre vanligt är idrottsföreningar, kulturföreningar och andra typer av intresseföreningar.

Mötesplats Stavsnäs har i dagsläget 17 olika lokala föreningar och organisationer som medlemmar, vilka täcker i merparten av ovan beskrivna föreningstyper. Detta öppnar upp för en intressant mångfald av intresseområden och perspektiv på gemenskap.